My Portfolio

Portfolio on the 1st of October 2023:

Portfolio Growth History: